หน้าหลัก - Hearts & Minds International Education

WHAT’S NEW

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MOU Palmerston North, New Zealand

อ่านต่อ

10 / JAN /2019

NEW ZEALAND SUMMER CAMP 2019 - (16 มีนาคม – 12 เมษายน 2562) - Craighead Diocesan School และ Roncalli College

อ่านต่อ

10 / JAN /2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมืองเนเปียร์ ประเทศนิวซีแลนด์ (Napier, New Zealand) วันที่ 2 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2019 (10 สัปดาห์)

อ่านต่อ

Start Your Journey

EVENTS

TALKS with high school -PNBHS

TALKS with Polytech-NMIT

TALKS with University- Griffith University

TALKS with University-BCU

New Zealand

“I AM NEW” พร้อมหรือยังที่จะเป็นคุณคนใหม่ที่นิวซีแลนด์ การศึกษาของนิวซีแลนด์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน 5 เสาหลักของ I AM NEW คือ
  1. New skills: ทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต
  2. New understanding: ความเข้าใจใหม่
  3. New perspectives: มุมมองใหม่ที่ชัดเจน
  4. New outcomes: ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ใหม่
  5. New growth: การเติบโตรูปแบบใหม่
นิวซีแลนด์เริ่มเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก นักเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีอิสระในการคิดด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถาม พร้อมคิดหาไอเดียใหม่ให้กับการค้นพบของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบท่องจำตำรา นักเรียนจะได้รับการสอนให้คิดวิเคาระห์และสร้างสรรค์ มีการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการพูดคุยและคิดอย่างอิสระ ผสานกับเทคโนโลยี ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และการออกแบบ ที่มีครูร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ในอุตสาหกรรมนั้นๆมาให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ที่จะไปทำงานในอนาคตได้

Australia

ออสเตรเลียประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติอาศัยอยู่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เพราะคุณภาพการศึกษาระดับสากล อีกทั้งมหาวิทยาลัย 8 แห่งของออสเตรเลียติดอันดับ Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลกมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร ทั้งยังมีความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชา โดยดูได้จากจำนวนรางวัลโนเบลที่ออสเตรเลียได้รับถึง 15 ครั้ง ด้วยความเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และห้าเมืองของประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับการเรียน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

United kingdom

เลือกศึกษาในประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ พร้อมคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานหลายศตวรรษ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การเรียนการสอนของที่นี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ มีทักษะการแก้ปัญหา มีแรงจูงใจในการเรียน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มเล็กเพื่อฝึกแก้ปัญหา การเรียนในห้องเรียน หรือการออกไปทัศนศึกษา

สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพมากมาย และยังสามารถสร้างงานวิจัยที่สร้างสรรค์ นำสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ

Canada

เลือกศึกษาในประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ พร้อมคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานหลายศตวรรษ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การเรียนการสอนของที่นี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ มีทักษะการแก้ปัญหา มีแรงจูงใจในการเรียน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มเล็กเพื่อฝึกแก้ปัญหา การเรียนในห้องเรียน หรือการออกไปทัศนศึกษา

สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพมากมาย และยังสามารถสร้างงานวิจัยที่สร้างสรรค์ นำสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ