ABOUT - Heart & Mind

ABOUT - Quick Facts

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยทะเลและมหาสมุทร โดยทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทิศตะวันตกติดทะเลทัสมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริหา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือเกาะเหนือและเกาะใต้ อีก 1 เกาะเป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่ เป็นวนอุทยานทางน้ำ เรียกว่า สจ๊วต ไอแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากเมืองไทยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง มีพื้นที่ขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น อิตาลี หรืออังกฤษ จึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบและความปลอดภัยสูง

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู

1) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

กลางวัน เสื้อสวมสบาย กลางคืน แจ็คเก็ตบาง

2) ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส

แจ็คเก็ตหนา ถุงมือ หมวก ถุงเท้า

3) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส

เสื้อหนาวสวมหัว แจ็คเก็ต หมวก ถุงมือ-เท้า

4) ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส

แจ็คเก็ตหนา หมวก ถุงมือ-เท้า

ประชากร

                ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรทั้งสิ้นราว 4.8 ล้านคน รู้จักกันในนามว่า ชาวกีวี่ 74% ของประชากร เป็นชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์  14.9 % เป็นชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 11.8 % เป็นชาวเอเชีย และอีก 7.4 % เป็นชาวโพลีนิเซียนจากเกาะต่างๆซึ่งมักอพยพมาอยู่ตามเมืองใหญ่  ประชากร 3 ใน 4 ของประเทศจะอาศัยอยู่ทางเกาะเหนือ และ 1 ใน 3 ของประชากรนิวซีแลนด์อาศัยอยู่เมือง Auckland

เงินตรา

เงินนิวซีแลนด์มีหน่วยเป็นดอลลาร์ และเซ็นต์ ปัจจุบัน หนึ่งดอลล่าร์ประมาณ 21 บาทโดยประมาณ (พค.2019) หนึ่งดอลลาร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใบใหญ่สุดคือ 100 เหรียญ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี (ภาษาพื้นเมือง)และภาษามือ ( Sign Languages) ถือเป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันทั่วไปในประเทศ ส่วนภาษาเมารีเป็นภาษาพูดโดยจะพูดกันเฉพาะแถบเมืองเล็กๆตามชนบท โดยเฉพาะนอร์ธแลนด์หรืออีสโคสท์

เวลา

เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในบ้านเรา 5 ชม.ในหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนจะเร็วกว่า 6 ชม. (หลังประกาศ Daylight Saving Time ในทุกปี) และจะเปลี่ยนกลับในช่วงต้นเดือนเมษาของทุกปี

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่นๆ เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีศาสนสถานสำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาตามเมืองใหญ่ๆ

การเมืองการปกครอง

การปกครองของนิวซีแลนด์เป็นระบอบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภาของอังกฤษ คือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีตามลำดับ

ไฟฟ้า

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้และหาซื้อ Adaptor Plugs    ตามร้านไฟฟ้าในเมือง จึงจะเอาปลั๊กบ้านเราไปเสียบได้

การเดินทาง

นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติอยู่ที่ 5 เมืองหลักของประเทศดังนี้

  1. Auckland เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ การบินไทยมีไฟล์ทบินตรงจากไทยไปลงที่เมืองนี้
  2. Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถเดินทางมาที่เวลลิงตันได้ด้วยสายการบิน Qantas โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Kingsford Smith ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย
  3. Christchurch เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถเดินทางมา Christchurch ได้ด้วยสายการบิน Singapore Airline โดยเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Changi ประเทศสิงคโปร์
  4. Queenstown เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์มีไฟล์ทจากออสเตรเลียมาลงที่ Queenstown อยู่เสมอ
  5. Dunedin Airport เมืองทางตอนใต้ของเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักศึกษาเพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Otago มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีเที่ยวบินนานาชาติจากเมืองบริสเบนออสเตรเลีย

นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองหลักดังกล่าวโดยจะใช้เวลาบินประมาณ 12-18 ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้ โดยหากจะเดินทางภายในเกาะเหนือก็ควรบินตรงเข้าออคแลนด์หรือเวลลิงตัน แล้วต่อยังเมืองอื่นอย่าง เนเปียร์ กิสบอร์น หรือนิวพลีมิธ หรือหากจะเดินทางเข้าเกาะใต้ก็บินไปยังไครส์เชิร์ชแล้วต่อเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆอย่างเนลสัน ดันเนดิน ควีนส์ทาวน์ การเดินทางด้วยสายการบินภายในต่อไปยังเมืองต่างๆโดยทั่วไปจะใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถบัสเพื่อต่อไปยังเมืองต่างๆได้ด้วย หรือจะเช่ารถเพื่อขับตระเวนไปยังเมืองต่างๆของทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ก็สามารถทำได้

การนำอาหารเข้าประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษและปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด นอกจากนี้ต้องแจ้งสินค้าหรือสิ่งของต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง

ข่าวสารทั้งหมด