COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - High Schools

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
  2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
  3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี)

การศึกษาในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 โดยนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-17 ปี โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
  2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาหรือเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเฉพาะตัว
  3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีรายวิชาและหลักสูตรที่หลากหลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ (Year 11-13) โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตร National Certificate of Educational Achievement หรือ NCEA เป็นหลักสูตรการศึกษาของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังเปิดสอนในหลักสูตร Cambridge International Examinations (CIE) และหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม 
เทอม ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน Year 9 - 13