COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - University Pathway

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี) ที่นิวซีแลนด์ ทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Certificate และ Diploma เพื่อเป็นหลักสูตรนำร่องก่อนจะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Certificate หรือ Diploma ได้เลย

            ทั้งนี้ หากนักเรียนจบชั้นปี 1 จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมาแล้ว นักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation แต่สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปี 1 ของระดับป.ตรีของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้เลย

หลักสูตร Foundation/Diploma ก่อนเข้าเรียนป.ตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยมีดังนี้