COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE - Vocational Training

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพในนิวซีแลนด์เน้นเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้ตอบสนองต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการทำงานจริง และเป็นหลักสูตรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นภาคปฏิบัติในสายงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าคุณจะมีงานทำเมื่อจบการศึกษา หลักสูตรการเรียนครอบคลุมถึงการฝึกงาน การเข้าทำงาน และการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน หลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์เปิดสอนในสาขาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, การเกษตร, การทำไวน์, การโรงแรม, การออกแบบ, IT, การเดินเรือ, การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยเปิดสอนในภายใต้คุณวุฒิต่อไปนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
  • หลักสูตรระดับอนุปริญญาตรี (Diploma)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)
  • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor)
  • หลักสูตรอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma)
  • หลักสูตรปริญญาโท (Master)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

  1. NZIST หรือ New Zealand Institute of Skills and Technology เป็นการรวมกลุ่มกันของสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 16 สถาบันที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เดิมเรียก ITPs หรือ Institutes of Technology and Polytechnics) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศที่กำหนดโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
  2. Private Training Establishments หรือสถาบันฝึกอาชีพเอกชน มีมากกว่า 700 สถาบันทั่วนิวซีแลนด์ บางสถาบันเป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะทางด้านนั้น ๆ เช่น สถาบันสอนทำอาหาร สถาบันสอนการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันด้านแอนิเมชัน หรือสถาบันด้านการบิน เป็นต้น

 

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์