COURSE - Heart & Mind

COURSE - PhD

หลักสูตรปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลก ด้วยผลงานที่โดดเด่นด้านงานวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 3% ของโลกทั้ง 8 แห่งทำให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์อยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์นักศึกษาต่างชาติจะเสียค่าเล่าเรียนเท่ากับนักศึกษานิวซีแลนด์ประมาณ 180,000 บาทต่อปี (ประมาณ 8,000 $NZ) อีกทั้งยังสามารถทำงาน Full-time ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงคู่สมรสสามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ หากผู้เรียนมีลูกก็สามารถให้เข้าเรียนฟรีที่โรงเรียนรัฐบาลในนิวซีแลนด์  โดยหลักสูตรปริญญาเอกจะใช้เวลา 3-4 ปี

เกณฑ์การรับเข้าเรียนระดับปริญญาเอก

  • ได้คะแนน IELTS 5 หรือ TOEFL iBT 90 หรือเทียบเท่า
  • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยการทำวิจัย (significant research project) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง