ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียจะมีกรอบคุณวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า Australia Qualification Framework (AQF)เป็นตัวกำหนดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งที่สูงกว่าหรือจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้ ซึ่งเป็นการรับรองคุณวุฒิในระดับนานาชาติ ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกแนวทางซึ่งถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการวางแผนการศึกษาในอนาคต
Australia Qualification Framework (AQF)

  การศึกษาระดับโรงเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (Primary and Secondary Education) การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครูการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นที่บังคับอยูในกรอบคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้โดยเริ่มตั้งแต่ Year 10-12 หรือเทียบเท่าชั้นม.4– ม.6 ของไทย ผลการเรียนใน Year 11 และ 12 จะมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกเรียนสาขาที่ต้องการในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยจากการสอบปลายภาคนี้เป็นตัววัดผล โดยกำหนดจากคณะกรรมการการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลการเรียนจากโรงเรียน
 • หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation Studies)
  เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 1 ปี โดยเกณฑ์การรับเข้าเรียนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน โดยอาจรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม. 5 ที่มีเกรดเฉลี่ยดีเยี่ยม หรือประมาณ 3.00ขึ้นไป หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เข้าเรียนได้ สำหรับนักศึกษาไทยที่จบชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถสมัครเข้าเรียนปี 1 ในสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานนี้

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมหรือวิทยาลัย ดำเนินการสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาในคุณวุฒิระดับต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการและตลาดแรงงาน หลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี คุณวุฒิที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะตัวหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนต่างๆ หลักสูตรที่เปิดสอนโดยสถาบันของรัฐบาล เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education – TAFE) และในวิทยาลัยเอกชนซึ่งตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2.5 ปีสาขาที่เปิดสอนได้แก่ Business, Computing and Information Technology การออกแบบและการก่อสร้าง มัลติมีเดีย Visual Arts, Animation, Fashion and Textile, Hospitality, Tourism, Event Management เป็นต้น หลักสูตรส่วนใหญ่จะสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ
หลักสูตรในระดับนี้ได้แก่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1-4 (Certificate I-IV) เป็นหลักสูตรวิชาชีพขั้นพื้นฐาน เน้นความรู้และทักษะการปฏิบัติงานจริง ระยะเวลาหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน จนถึง 1 ปี ในระดับประกาศนียบัตร 4 จะเน้นเจาะลึกเนื้อหาและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
 • อนุปริญญาตรี (Diploma) หลักสูตรที่วางพื้นฐานนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคอุสาหกรรมใช้เวลาเรียน 1-2 ปี บางหลักสูตรจะมีโปรแกรมการฝึกงาน (Internship/Industry Placement) รวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วย รายวิชาที่เรียนในระดับนี้จะสามารถเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีปี 2 ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
 • อนุปริญญาตรีขั้นสูง (Advance Diploma) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทักษะหรือความรู้ที่สูงขึ้นใช้เวลาเรียน 1.5-2.5 ปี และก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 43 แห่ง(มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง) โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ระดับการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าจะเรียกว่า Undergraduate และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเรียกว่า Postgraduate
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree) การเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลียจะใช้เวลาเรียน 3-6 ปี (Full-time) ขึนอยู่กับสาขาวิชา โดยการเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน และวิชาเลือกตามความสนใจ และสามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 สาขาวิชาก็ได้ (Double Degree)
 • หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor with Honours) เป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป ซึ่งใช้เวลาเรียน 4 ปี รูปแบบของการเรียนจะประกอบไปด้วยทั้งภาคบรรยาย และภาควิทยานิพนธ์ ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมนี้จะได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท และสามารถใช้คุณวุฒินี้เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาโท

  การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Certificate) เป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 6 เดือนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจ เปิดสอนในหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน หรือกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยอาจทำการตอบรับให้เรียนในหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานและประเมินผลการเรียนก่อน
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญตรีและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ในหลายมหาวิทยาลัยหลักสูตรอนุปริญญาโทนี้จะเป็นหลักสูตรปีแรกของปริญญาโท หากนักศึกษสามารถเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาทำได้
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master Degree)การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตร 1-2 ปีขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
  • Master by Coursework เป็นหลักสูตรที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่เลือกเรียน เป็นเรียนแบบบรรยาย การเข้ากลุ่ม และการทำรายงาน
  • Master by Research เป็นการเรียนแบบการทำวิจัย
  • Master of Philosophy(Coursework and Research) เป็นการเรียนผสมระหว่างการบรรยาย และการทำงานวิจัยเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อต่อในระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปริญญาเอก ( Doctoral Degree/PhD)เป็นหลักสูตรแบบทำงานวิจัยค้นคว้า ระยะเวลา 3-5 ปี ผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกนี้จะต้องมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน และในส่วนการสมัครเข้าเรียน นักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้องานวิจัย (Concept Proposal ) เพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจะทำการสมัครเรียนต่อไป
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d