สถาบันสอนภาษา
นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียมี 3 ประเภทหลักๆ คือ
  1. สถาบันภาษาของเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติ โดยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องประมาณ 12-15คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สถาบันภาษาของเอกชนจะมีค่าเรียนค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ

  2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ค่าเรียนจะค่อนข้างสูง เน้นการรองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มี ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น

  3. สถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (TAFE) และวิทยาลัยเอกชน เน้นการรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อสายอาชีพในสถาบันTAFE และวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อในหลักสูตรสายอาชีพในระดับ Certificate, Diploma หรือ Bachelor ที่สถาบันได้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ELICOS(English Language Intensive Courses for Overseas Student) เป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชิวิตประจำวัน เพื่อศึกษาต่อหรือใช้ในการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนทุกรูปแบบนอกจากโปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ที่มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Elementary or Beginner) ไปจนถึงระดับสูง (Advance) แล้วยังมีหลักสูตรที่ปรับเพื่อเหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะด้านหรือเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่กันไป หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติเปิดสอนในมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (TAFE) วิทยาลัยเอกชนและสถาบันภาษาของเอกชน ที่นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี และสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป การเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครเรียน สถาบันสอนภาษาจะทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษา (Placement test) เพื่อจัดเข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสม หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้จะได้รับการควบคุมคุณภาพและอยู่ภายใต้การดูแลโดย NEAS (The National ELT Accreditation Scheme) และ English Australia ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติมั่นใจได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่
  1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูดการอ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนสามารถฝึกพัฒนาคำศัพท์ ฝึกออกเสียง ฝึกการสนทนาและการฝึกหัดอื่นๆที่ควบคู่ไปการพัฒนาความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ โดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนตั้งแต่ Beginner English จนถึง Advanced English

  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purpose-EAP) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นทักษะที่ใช้สำหรับการเรียน เช่นการเขียนบทความหรือรายงาน และภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในหลักสูตรนั้นๆ

  3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Secondary School Preparation) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย อาจมีการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purpose) เป็นหลักสูตรที่เน้นเฉพาะสาขา เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (English for Tourism) ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาการบิน (English for Aviation) เป็นต้น

  5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business) หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดีและต้องการเพิ่มเติมทักษะที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล์หรือจดหมายทางธุรกิจ การสื่อสารและเจรจาทางธุกิจ เป็นต้น

  6. หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (Study Tour) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรม รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น Summer Course ช่วงปิดเทอม

  7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบต่างๆ (Examination Preparation) ได้แก่ หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบไอเอล (IELTS Preparation) TOEFL,TOEIC หรือ Cambridge Test
รายชื่อสถาบันสอนภาษา
ADELAIDEKaplan International English
SACE - South Australian College of English
The Centre for English Language at the University of South Australia (CELUSA)
BRISBANEBrowns English Language School
Central Queensland University - CQU English
ILSC
Kaplan International English
Navitas English
Sarina Russo Institute
Shafston International College
Tafe Queensland (South Bank)
GOLD COASTBrowns English Language School
Inforum
Shafston International College
Southern Cross University - SCU College
Tafe Queensland (Southport)
MELBOURNECentral Queensland University - CQU English
Greenwich English College
ILSC
Kaplan International English
La Trobe Melbourne
SACE - Melbourne College of English
Universal Institute of Technology (UIT)
PERTHKaplan International English
Navitas English
Phoenix Academy
SYDNEYCentral Queensland University - CQU English
Greenwich English College
ILSC
International House
Navitas English
SCOTS English College

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d