หนังสือเดินทางและวีซ่า (Passport and Visa)
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในการเดินทาง จึงควรพกพาติดตัวและเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และเนื่องจากวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวที่ออกโดยสถานทูตจะไม่มีหน้าวีซ่าปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะมีเพียงจดหมายหรืออีเมล์ยืนยันการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการอ้างอิงวีซ่าในการเดินทาง ควรถือจดหมายยืนยันวีซ่าติดตัวในช่วงแรกและควรทำสำเนาจดหมายหรืออีเมล์นี้ไว้ให้กับผู้ปกครองที่เมืองไทยด้วย เพื่อไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงรวมทั้งใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องต้องการเดินทางไปเยี่ยม อีกทั้งใช้เป็นหลักฐานในการโอนเงินที่ธนาคารในประเทศไทยไปยังออสเตรเลียอีกด้วย

การวางแผนการเดินทาง
นักศึกษาควรทำการวางแผนและกำหนดวันเดินทางเพื่อให้ไปถึงยังประเทศออสเตรเลียทันตามกำหนดการเปิดเรียนหรือวันปฐมนิเทศของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยปกติแนะนำให้นักศึกษาเดินทางไปถึงล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันหรือไม่เกิน 1 สัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัว รวมทั้งจะได้มีเวลาศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังสถาบันที่เรียน

การเตรียมกระเป๋าเดินทาง
โดยปกติแต่ละสายการบินจะมีการกำหนดจำนวนกระเป๋าเดินทางและน้ำหนักกระเป๋าไว้ ซึ่งมาตรฐานของผู้เดินทางที่ถือวีซ่านักเรียนจะอยู่ประมาณ 20-30 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสายการบิน) และสามารถนำกระเป๋าขึ้นเครื่องได้อีก 1 ใบ ซึ่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7-10 กิโลกรัม

เอกสารการศึกษาและรายละเอียดที่พัก
นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญเหล่านี้ติดตัวและนำขึ้นเครื่องไปด้วย พร้อมทั้งควรทำสำเนาไว้ให้กับผู้ปกครองที่ประเทศไทย 1 ชุด เพื่อใช้ทดแทนในกรณีสูญหาย
  • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Offer Letter)
  • ใบยืนยันการตอบรับเข้าเรียน (Electronic Confirmation of Enrolmente-CoE) และหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตัวจริง
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL)
  • รูปถ่าย ควรสำรองไปเพื่อใช้ในการทำบัตรนักศึกษา บัตรห้องสมุดหรือบัตรสมาชิกต่างๆ รวมทั้งการต่อวีซ่า หรือเก็บเป็นไฟล์สำรองลงในคอมพิวเตอร์
รายละเอียดที่พักหรือที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
นักเรียนนักศึกษาควรเตรียมรายละเอียดที่พัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ สำหรับติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ (Host family) หรือที่พักของญาติหรือเพื่อนที่จะไปพักไปด้วย เมื่อการเดินทางเกิดความล่าช้าเราสามารถติดต่อไปยังผู้มารอรับที่สนามบินหรือใช้บริการแท็กซี่เพื่อให้พาไปส่งได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งที่อยู่นี้จำเป็นต้องใช้แจ้งกับสถาบันที่เรียนอีกด้วย

เงินสด ตั๋วแลกเงิน (Bank draft) และเช็คเดินทาง (Traveler’s Check)
สำหรับการนำเงินสดติดตัวไปยังแระเทศออสเตรเลีย แนะนำให้นำไปในจำนวนสำหรับการใช้จ่ายในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ หากต้องการนำเงินไปสำหรับชำระค่าเล่าเรียน แนะนำให้ซื้อเป็นตั๋วแลกเงิน (Bank draft) สั่งจ่ายชื่อตัวเองหรือซื้อเป็นเช็คเดินทางเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารหรือขึ้นเงินเมื่อเดินทางถึงที่นั่น

อุปกรณ์การเรียน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่เก็บสำรองข้อมูล (Thumb drive/usb) เครื่องเขียน พจนานุกรม สมุดรายงาน แฟ้มเอกสารต่างๆ รวมถึงตำราเรียนที่จำเป็น

เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว
เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมี 4 ฤดู ดังนั้นหากไม่ใช่ฤดูร้อนอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นควรเตรียมเสื้อผ้าหนาๆ แจ็คเก็ตที่สามารถกันลมและกันฝนได้ไปด้วย รวมถึงถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ และชุดสำหรับใส่เป็นทางการสำหรับการนำเสนองาน (Presentation) หรืองานสังสรรค์

ของใช้ส่วนตัว
แนะนำให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่น แว่นตา คอนแทคเลนส์ ร่ม กรรไกร ที่ตัดเล็บ เป็นต้น และของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่อาบน้ำ ยาสีฟัน ครีมทาผิว สำหรับใช้ในช่วงแรกจากนั้นก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปได้

ยาประจำตัวและยาสามัญประจำบ้าน
เนื่องจากการซื้อยาบางชนิดในประเทศออสเตรเลียจำเป็นจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ (Prescription) ดังนั้นหากมีโรคประจำตัวและต้องนำยาไปเป็นจำนวนมากควรมีเอกสารประวัติจากแพทย์ และใบรับรองระบุชื่อยาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับการยืนยันก่อนเข้าประเทศ ส่วนยาสามัญประจำบ้านเช่น ยาแก้ปวดลดไข้ แก้ท้องเสีย แนะนำให้นำไปจากประเทศไทยเพื่อใช้ได้ทันทีเมื่อเจ็บป่วย

ใบขับขี่สากล
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายจราจรที่เคร่งครัด สำหรับผู้ที่ต้องการขับรถยนต์ที่ประเทศนี้ จึงจำเป็นจะต้องทำใบขับขี่สากล (international Driving License) ซึ่งสามารถยื่นขอทำใบขับขี่นี้ได้ที่กรมขนส่งทางบก

ประกันสุขภาพ (OHSC-Overseas Health Students Cover)
นักเรียนนักศึกษาจะมีการชำระค่าประกันสุขภาพนี้ไปพร้อมกับค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่ลงเรียน ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่ออสเตรเลียทางสถาบันจะทำการประสานงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับบัตรประกันสุขภาพนี้ เมื่อต้องการใช้บริการพบแพทย์สามารถนำบัตรนี้ยื่นให้กับคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่าย* โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากเป็นคลินิกที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนักศึกษาจะต้องชำระค่าแพทย์ไปก่อนและนำใบเสร็จไปขอเคลมเงินคืนจากตัวแทนประกัน ส่วนยาที่แพทย์สั่งเราจะต้องนำใบสั่งยา (Prescription) ไปซื้อจากเภสัชกรที่ร้านขายยา โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้นักศึกษาต้องเป็นผู้ชำระเองไม่สามารถขอคืนได้ สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งจะมีคลินิก (Medical Centre) ประจำสถาบัน นักศึกษาสามารถทำนัดเพื่อเข้าไปพบแพทย์ได้โดยยื่นบัตรประกันสุขภาพนี้ให้กับทางคลินิกโดยนักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์

ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
นอกเหนือจากประกันสุขภาพที่สถานทูตกำหนดแล้ว นักศึกษาอาจซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเติมเองเพื่อสำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางสูญหาย เป็นต้น

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d