การยื่นขอวีซ่านักเรียนในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป ทาง Immigration ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย โดยวีซ่านักเรียนรูปแบบใหม่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Simplified Student Visa Framework”หรือ“SSVF” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่านักเรียนในประเด็นหลักๆ ดังนี้
 1. การยื่นขอวีซ่านักเรียนจะต้องทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
 2. ประเภทของวีซ่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง subclass ดังตารางต่อไปนี้

 3. ประเภทของวีซ่านักเรียน (แบบเดิม)ประเภทของวีซ่านักเรียน (แบบใหม่)
  แยก subclass ตามหลักสูตรที่เรียน
  1. Independent ELICOS Sector visa (subclass 570) : หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  2. School Sector visa (subclass 571) : หลักสูตรระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
  3. Vocational Education and Training Sector visa (Subclass 572) : หลักสูตรวิชาชีพและฝึกอบรม (ประกาศนียบัตรอนุปริญญาตรี อนุปริญญาตรีขั้นสูง)
  4. Higher Education Sector visa (subclass 573) : หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรมหาบัณทิตปริญญาโท (by Coursework) และอนุปริญญาตรีขั้นสูงในสถาบันระดับอุดมศึกษา
  5. Postgraduate Research Sector visa (subclass 574) : หลักสูตรปริญญาโทแบบวิจัยและปริญญาเอก
  6. Non Award Sector visa (subclass 575) : หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation)
  7. Foreign Affairs or Defence sector visa (subclass 576) : สำหรับข้าราชการทหารที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนแบบเต็มเวลาที่ประเทศออสเตรเลีย
  8. Student Guardian visa (subclass 580) : วีซ่าสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือ 18 ปีในบางกรณี
  แยก subclass เป็น 2 ประเภทเท่านั้น
  1. Student Visa (Subclass 500) : วีซ่านักเรียนสำหรับทุกหลักสูตร
  2. Student Guardian visa (subclass 590) : วีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียในฐานะผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลียและมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 4. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องไปทำไบโอเมตทริกซ์ (ถ่ายรูปและแสกนลายนิ้วมือ) เพื่อเก็บอัตลักษณ์บุคคล ไว้ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
  *** ในการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ประเภทสี หรือประเภทที่มีขนาดใหญ่ก่อนทำการถ่ายรูปใบหน้า ***
 5. การพิจารณาการให้วีซ่านักเรียนขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ 1.) ประเทศของผู้สมัคร (country) และ 2.) สถาบันการศึกษาที่ต้องการเลือกเรียนเป็นคอร์สหลัก (Education Provider)โดยประเทศของผู้สมัครและสถาบันการศึกษาจะได้รับการ พิจารณาตามความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหนึ่งคือความเสี่ยงต่ำ ระดับสองคือความเสี่ยงปานกลาง และระดับสามคือความเสี่ยงสูงที่สุด เมื่อทำการ match ประเทศของผู้สมัครและสถาบันการศึกษาแล้ว จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1.) Streamlined (S) และ 2.) Regular (R)
Country Immigration Risk
OneTwoThree
Education Provider Immigration RiskOneSSS
TwoSSR
ThreeSRR
  ความแตกต่างระหว่าง Streamlined และ Regular
 • Streamlined : นักเรียนอาจไม่ต้องยื่นผลสอบทางภาษาอังกฤษ และหลักฐานทางการเงิน (แต่ทาง Immigrationอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วมีความเสี่ยง แล้วแต่กรณี)
 • Regular : นักเรียนต้องยื่นผลสอบทางภาษาอังกฤษ และต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามที่ Immigration กำหนด (หากนักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรที่ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ) และต้องยื่นหลักฐานทางการเงิน โดยยื่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  สำหรับนักเรียนกลุ่ม Regular ที่ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ มีดังนี้
 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (Secondary Exchange Programme)
 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรศึกษาวิจัยในระดับอุดมศึกษา (Postgraduate Research Course)
 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ELICOS เพียงอย่างเดียว
 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของประเทศออสเตรเลีย (Foreign Affairs or Defence sponsored students)
 • นักเรียนที่เรียนและจบการศึกษามาจากประเทศ Australia, Canada, New Zealand, South Africa และ Republic of Ireland มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • นักเรียนที่เป็นพลเมืองและถือหนังสือเดินทางของประเทศUK, USA, Canada, New Zealand และ Republic of Ireland
 • นักเรียนที่จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับตั้งแต่ Senior Secondary Certificate of Education, Certificate IV หรือระดับที่สูงกว่าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนจะทำการสมัครวีซ่านักเรียน
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียน
เอกสารขอการวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย เอกสารที่ยื่นต้องเป็นภาษาอังกฤษและรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับเอกสารตัวจริงสถานทูตจะคืนให้หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 45 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับประเภทหลักสูตรที่ลงเรียนและความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น)

ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย Australia Visa Application Centre (VFS)
ที่ตั้ง อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เวลายื่นเอกสาร 8.30-15.00 น.
เวลารับวีซ่า 10.00-16.30 น.
และเปิดรับยื่นเอกสารในวันเสาร์ เวลา 9.30-12.30 น. แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการยื่น 2,100 บาท
เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d