การยื่นขอวีซ่านักเรียน
ประเภทของวีซ่านักเรียนอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. Student Visitor Visa วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Tier 4 visa student ที่ประเทศอังกฤษได้และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

2. Extended Student Visitor Visa วีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 – 11 เดือนเป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6-11 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Tier 4 visa student ที่ประเทศอังกฤษได้ และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

3. Tier 4 Student Visa วีซ่านักเรียนด้วยระบบการให้คะแนน เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า หรือ Points Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนเต็ม วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติหลักสูตรที่สามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK Border Agency หรือ UKBA

Tier 4 Student Visa แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. Tier 4 (Child) วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 4-17 ปีเท่านั้น ถ้าผู้สมัครมีอายุระหว่าง 4-15 ปี ผู้สมัครจะต้องเรียนในโรงเรียนเอกชน(secondary or high school)เท่านั้น และต้องเรียนเต็ม เวลาเท่านั้นอีกด้วย

2. Tier 4 (General) วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป และจะต้องเรียนเต็มเวลาเท่านั้น เช่น A- levels , AGCE , College, University

ระบบคะแนนของ Tier 4 Student Visa ( 40 คะแนน )

• 30 คะแนน  มาจาก เอกสารตอบรับให้เข้าศึกษา CAS Number (Confirmation of Acceptance for Studies )ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจาก UK Border Agency ซึ่งในเอกสารนั้นจะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน รายชื่อหลักสูตร และจำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน

• 10 คะแนน  มาจากหลักฐานทางการเงิน ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย ระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเอกสารนี้ (Bank Statement)จะต้องออกมาจากธนาคารที่เชื่อถือได้ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน และในกรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองจะต้องเขียนจดหมายรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ และค่าที่พัก ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ตารางเปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR LEVEL)
CEFR LevelIELTSTOEFL iBTTOEIC
A1--Listening 60, Speaking 50
A2--Reading 115, Listening 110, Speaking 90, Writing 70
B14.0 (for all skills)57-86Reading 275, Listening 275, Speaking 120, Writing 120
B25.0-6.5 (for all skills)87-109Reading 385, Listening 400, Speaking 160, Writing 150
C17.0-7.5 (for all skills)--
C29 (for all skills)--

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับ Tier 4 Student Visa
 1. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ B1 เป็นอย่างต่ำ หรือต้องมี IELTS 6.0ขึ้นไปสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี
 2. นักเรียนที่มาเรียนในระดับปริญญาตรี( NQF 6/QCF6/SCQF9 ) จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
 3. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Foundation), A-level (NQF3-5 /QCF3-5/SCQF6-8) สามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
 4. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่สามารถที่จะทำงานได้
เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
Student Visitor Visa หรือ Extended Student Visa
 • Form ขอวีซ่า Online (https://www.visa4uk.fco.gov.uk/)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (35*45 มิลลิเมตร) พื้นหลังขาว
 • Passport
 • สำเนาถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย วันที่ออก/วันที่หมดอายุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เข้าทำงาน ตำแหน่ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานที่พัก
 • Visa Letter จากทางสถานบันที่เราลงเรียนไว้
 • Medical Certificate (IOM) ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
Tier 4 Student Visa
 • CAS letter
 • Transcript ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • Degree Certificate ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนา 1 ใบ
 • ทะเบียนบ้าน
 • Passport เล่มปัจจุบัน ตัวจริง + สำเนาหน้าแรก 2 ใบ และหน้าที่มีประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ
 • Passport เล่มเก่า (ถ้ามี) ตัวจริง + สำเนาหน้าแรก 1 ใบ
 • Book bank ตัวจริง + สำเนาทุกหน้า
 • Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน( Bank Guarantee) 28 วัน ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • English certificate - IELTS ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • ผลตรวจ IOM ตัวจริง + สำเนา 1 ใบ
 • แคชเชียร์เช็คค่าวีซ่า
 • หลักฐานที่พัก , ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)
 • เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน
ในกรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือจดทะเบียนร้านค้า หรือ บริษัท
 • หลักฐานทางการเงิน Book Bank เล่มจริง Bank statement , Bank Guarantee
 • สำเนาใบเกิดของผู้เรียน
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d