ระบบการศึกษา ของนิวซีแลนด์
(chart ระบบการศึกษาและ Termdates)

1. การศึกษาระดับเด็กปฐมวัย (Early Childhood) อายุ 2 - 4 ขวบ
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Schools)
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) ปีการศึกษา
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
4.1 มหาวิทยาลัย (Universities)
4.2 สถาบันโพลีเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยี (Polytechnics & Institutes of Technology)
4.3 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (Private Institutions)

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เน้นการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างทันสมัย มีอิสระในการใช้ความคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งวิธีทางตามที่กล่าวมาจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความมั่นใจ เอาจริงเอาจัง และรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้นักเรียนที่ศึกษาจากนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักคิดสายพันธุ์ใหม่ที่สดใส เป็นบุคลิกภาพที่นายจ้างในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีความหลากหลายตามระดับและประเภทการศึกษาแต่ก็มีนโยบายและการประกันคุณภาพระดับชาติทำหน้าที่สืบสานความต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งระบบ

1. การศึกษาระดับเด็กปฐมวัย (Early Childhood) อายุ 2 - 4 ขวบ
คำว่า “การศึกษาเด็กปฐมวัย” ในประเทศนิวซีแลนด์ หมายถึงการให้การศึกษาและการให้การดูแลเอาใจใส่แก่เด็กเล็กและทารกก่อนที่จะเริ่มเข้าโรงเรียน โดยการบริการมีให้เลือกหลายรูปแบบและมีการใช้สื่อภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก และโรงเรียนอนุบาล

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Schools) (Year 1-8 อายุตั้งแต่ 5-12 ขวบโดยประมาณ)
เป็นการศึกษาในโรงเรียนที่จัดไว้ให้แก่เด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบเป็นต้นไปและเป็นการ ศึกษา ภาคบังคับตั้งแต่อายุระหว่าง 6-16 ปี รวมทั้งหมด 11 ปี เด็กนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เริ่มเข้าเรียนประถมศึกษาตั้งแต่อายุ 5 ขวบในขณะที่เด็กไทยเริ่มเรียนเมื่ออายุ 6 ขวบไปแล้ว และบังคับเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงม3. ทั้งหมด 9 ปี การศึกษาระดับประถมของนิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ชั้นเยียร์ 1 (Year 1) และต่อไปจนถึงชั้นเยียร์ 8 (Year 8) อย่างไรก็ตามจะมีบางโรงเรียนที่เปิดสอนเพียง 2 ชั้นปีคือ ชั้น Year 7 และชั้น Year 8 โดยจะเรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า Intermediate Schools

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Schools) เยียร์ 9-13 (Year 9-13) อายุ 13-17 ปี  โดยประมาณ นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า 400 แห่ง และเรียกได้หลายแบบเช่น High School, Grammar School, College, Collegiate และ Secondary School นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นเยียร์ 9-13 (Year 9-13) โดยส่วนใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป บางแห่งมีนักเรียนต่างชาติอายุเกิน 20 ปีกำลังศึกษาอยู่ก็มี ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมที่นิวซีแลนด์จะอยู่ที่ประมาณ 9000-12000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 13000-18000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ปีการศึกษา
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม
เทอม 1  ปลายมกราคม-กลางเมษายน
เทอม 2  ปลายเมษายน-ต้นกรกฎาคม
เทอม 3  ปลายกรกฎาคม-กลางกันยายน
เทอม 4  ต้นตุลาคม-ต้นธันวาคม

หมายเหตุ: เพื่อผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาแนะนำให้นักเรียนไทยไปเริ่มเรียนตั้งแต่ เยียร์ 10 (Year 10) อายุ 14 ปี ใช้เวลาเรียน
3 ปี เพื่อจบเยียร์ 12 (Year 12) ทั้งนี้เพื่อคุณภาพและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
การศึกษาอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์หมายถึงการศึกษาและการอบรมทุกด้านหลังจากการศึกษาในระดับมัธยม ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 36 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 8 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของรัฐ 21 แห่ง วิทยาลัยครู 4 แห่ง วานางา (สถาบันอุดมศึกษาเมารี) 3 แห่ง และยังมีองค์กรให้การอบรมทางด้านอุตสาหกรรม 46 แห่ง และหน่วยงานให้การอบรมเอกชนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority) อีกราว 480 แห่งซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วย

ปีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน และส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ภาค
การศึกษาคือ
เทอม 1 ต้นกุมภาพันธ์-ปลายพฤษภาคม
เทอม 2 ต้นกรกฎาคม-ปลายพฤศจิกายน
นอกจากนี้บางสถาบันยังเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

4.1 มหาวิทยาลัย (Universities)
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มี 8 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยจะเน้นการทำวิจัยและ
วิทยานิพนธ์เป็นหลัก จะมีการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายราว 20-40% อีก 80-60% จะเป็นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
- หลักสูตรชั้นปีเตรียม (Foundation Year) ระยะเวลา 0.6- 1 ปี
- หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
- หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 1-3 ปี
- หลักสูตรปริญญาเอก (Doctorate Degrees) ระยะเวลา 3-8 ปี

หมายเหตุ
สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยม 6 แล้วต้องการไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์มีทางเลือกดังนี้
- เข้าเรียนต่อเยียร์ 13 ในโรงเรียนมัธยมทั่วไปแล้วเข้ามหาวิทยาลัย วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาษาดีมาก ระดับการเรียน B+ และเรียนจบมาจากโรงเรียนนานาชาติ จึงจะประสบความสำเร็จ
- เข้าเรียนโรงเรียนสอนภาษา เพื่อสอบ IELTS ให้ได้ 5.0-5.5 เพื่อที่จะเข้าเรียน Foundation Studies เป็นเวลา 6-12 เดือน
แล้วแต่มหาวิทยาลัย โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือนถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ แต่ละคน เกรดตอนจบม6.ควรสูงกว่า 2.5
- เรียนจบปี 1 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วโอนหน่วยกิตไป
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สอบ IELTS ให้ได้ 6.0-6.5 หรือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่มีการสอบเข้าโดยตรงเพื่อ เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาตรี เช่น Fern English Academy เปิดสอนภาษาและมีการสอบเข้าโดย ตรงยัง
AUT, Unitec โดยไม่ต้องมีผล IELTS

4.2 สถาบันโพลีเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยี (Polytechnics & Institutes of Technology)
สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยีของรัฐมีทั้งหมด 21 สถาบัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขนาดชั้นเรียนจะ
เล็กกว่าในมหาวิทยาลัย ถือเป็นหลักสูตรที่ปูทางสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ง่ายกว่าการมุ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง หัวใจหลักของแต่ละหลักสูตรจะเน้นการลงมือปฏิบัติ (hands on) เพื่อนำสู่การนำไปปฏิบัติใช้จริง มีสาขาวิชาที่หลาก-
หลาย ทั้งวิชาชีพและวิชาการโดยจะคลอบคลุมตั้งแต่ เกษตรกรรม ศิลปะและการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม ธุรกิจ
ทรัพยากรทางน้ำ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวการโรงแรม

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
- หลักสูตรปีเตรียม (Foundation) ระยะเวลา 1 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา ครึ่งปี-2 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)ระยะเวลา 1-3 ปี
- หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี
- หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) ระยะเวลา 2-3 ปี

4.3 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (Private Institutions)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางมากมาย เช่นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยธุรกิจ
ทั้งวิทยาลัยครูและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีชั้นเรียนขนาดเล็ก และสามารถปูทางสู่การเรียนมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year) ระยะเวลา 0.6 เดือน -1 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ระยะเวลา 0.6 เดือน – 2 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) ระยะเวลา 1-3 ปี
- หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) ระยะเวลา 3-4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ

  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
 1. ได้คะแนน IELTS 5.5
 2. วุฒิการศึกษา ม. 3
 3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)
 1. ได้คะแนน IELTS 5.5-6.0
 2. วุฒิการศึกษา ม. 6
 3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year)
 1. ได้คะแนน IELTS 4.5-6.0
 2. วุฒิการศึกษา ม.5 หรือ ม. 6 (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  หลักสูตรปริญญาตรี
 1. ได้คะแนน IELTS 6.0
 2. จบหลักสูตรปีเตรียมหรือเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 มาแล้ว หรือจบม.6 ด้วยเกรด 3.25 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 3. เกรดซีเป็นอย่างต่ำ
  หลักสูตรปริญญาโท
 1. ได้คะแนน IELTS 6.5
 2. จบป.ตรีในสาขาเดียวกัน
 3. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 4. สำหรับนักเรียนที่จบป.ตรีในสาขาที่แตกต่างจากสาขาที่กำลังจะต่อป.โท หรือได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ทางสถาบันการศึกษาจะยื่นข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma )ก่อนเป็นเวลา 1 ปี
 5. ด้วยวุฒิอนุปริญญาโทที่มีเกรด B+ หรือ A นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่ออีก 1 ปี ในหลักสูตรปริญญาโท
  หลักสูตรปริญญาเอก
 1. ได้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป
 2. จบป.โทในสาขาเดียวกัน
 3. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 4. สามารถเริ่มเรียนได้ทุกช่วงของปีการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้ทางเว็บไซท์ของกระทรวง
ศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ที่ www.education.govt.nz
ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ www.studyinnewzealand.com/

หรือติดต่อเว็บไซท์หน่วยงานต่างๆได้ที่
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study, www.nzqa.govt.nz

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d