โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MOU เมือง Palmerston North
ประเทศนิวซีแลนด์ (10 สัปดาห์)
1 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2563

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง โรงเรียนในไทยกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 5 โรงเรียน ของเมือง Palmerston North และเมือง Feildingในเขต Manawatu Region ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระหว่างอายุ 11-17 ปี ได้ไปเข้าชั้นเรียนของโรงเรียนดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 1 เทอมการศึกษาของนิวซีแลนด์ (ประมาณ 10 สัปดาห์)

  รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
 • นักเรียนจะได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (10 สัปดาห์) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษและได้ทำความรู้จักและเข้าใจในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
 • ใน 10 สัปดาห์นี้ มีช่วงปิดเทอมของโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • นักเรียนที่พักในหอพักจะได้ไปอยู่กับโฮมสเตย์ช่วงปิดเทอม

กำหนดการปี 2563
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม–9 พฤษภาคม 2563(ช่วงเวลาเทอมที่ 1 ของนิวซีแลนด์) ถ้านักเรียนต้องการอยู่ศึกษาต่อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนสิ้นสุดโครงการ

ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ราคา 252,500 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้รวม ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (โฮมสเตย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (ตามที่ระบุไว้) ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ดูแลไปรับและไปส่งที่นิวซีแลนด์

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุระหว่าง 11- 17 ปี
 2. มีความมุ่งมั่นที่จะรับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการเป็นนักเรียนที่นิวซีแลนด์
 3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 4. มีความรับผิดชอบและสามารถดูแลตัวเองได้ดี
  เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • สำเนาพาสปอร์ต ที่มีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • ผลการเรียนเฉลี่ย อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 • สลิปการโอนเงินงวดที่ 1
  วิธีการสมัครและชำระเงิน
 1. นักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ EP/MEP ของโรงเรียน หรือที่ Hearts and Minds International Education Co.,Ltd.
 2. หมดเขตการรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2562
 3. นักเรียนสามารถแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด ได้ดังนี้
 4. งวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  งวดที่ 2 จำนวน 92,5000 บาท ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
  งวดที่ 3 จำนวน 110,000 บาท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 5. แจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ 02-055-0915, 096-884-8605 หรือ office@heartsandminds-edu.com
  Line ID : @heartsandminds
 6. นักเรียนจัดเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่านักเรียน
 7. กำหนดปฐมนิเทศน์เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
  เงื่อนไขการสมัคร
 1. ลำดับการจัดสรรโรงเรียนให้แก่นักเรียน ขึ้นอยู่กับลำดับการส่งใบสมัครและการโอนเงินของนักเรียน
  นักเรียนที่ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินก่อน มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 ก่อน หากโควตาโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับแรกเต็มแล้ว ทางโครงการฯของสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรนักเรียนไปยังรร.อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
 2. การยกเลิกการสมัคร
  1. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการส่งใบสมัคร)                        ชำระ 10,000 บาท
  2. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการปิดรับสมัคร วันที่ 22 พ.ย. 2562)  ชำระ 25,000 บาท
  3. ยกเลิกใบสมัคร (หลังวันที่ 20 ธ.ค. 2562)                   ชำระ 50,000 บาท

ข้อมูลโรงเรียนมัธยม 5 โรงเรียนของนิวซีแลนด์

Awatapu College

ถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกโรงหนึ่งของเขตการศึกษานี้ มีนักเรียนไทยจำนวน 3 คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 650 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนต่างชาติราว 25 คนจากหลากหลายชาติ โรงเรียนให้การดูแลนักเรียนเหล่านี้เป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2010 อีกทั้งในปีนี้ โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกจาก Education New Zealand ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการศึกษาในนิวซีแลนด์ของรัฐบาล ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างที่มีโปรแกรมการดูแลนักเรียนต่างชาติที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในวิชา Creative Arts และ Fashion Design ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลมาทุกปี นอกจากนี้วิชาอย่าง Mechanical Engineering ซึ่งสอนให้นักเรียนประกอบเครื่องยนต์ และ Furniture Design ซึ่งสอนให้นักเรียนทำเฟอร์นิเจอร์เอง ก็เป็นวิชาที่สร้างความแตกต่างเฉพาะตัวให้กับโรงเรียนนี้Feilding High School

Feilding High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 9-13 (อายุระหว่าง 12-17 ปี) โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Feilding เมืองเล็กๆที่โดดเด่นในเรื่องของ Agriculture ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,400 คน นักเรียนต่างชาติเพียง 8-10 คน มีนักเรียนไทยที่มาโครงการแลกเปลี่ยนประมาณ 2-3 คน/ปี โรงเรียนมีรายวิชาให้นักเรียนเลือกอย่างหลากหลาย มีวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาทางภาษา สังคมศึกษา และวิชาทางด้านเทคโนโลยี และยังมีวิชาวิศวกรรม, วิชา Building & Design ที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังประสบความสำเร็จในด้านวิชาทางวัฒนธรรม(ดนตรี, การแสดง ฯลฯ), ศิลปะและกีฬา ซึ่งมีกีฬาหลากหลายประเภทให้นักเรียนเลือกเล่น วิชาที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือวิชาการเกษตร ซึ่งโรงเรียนมีฟาร์ม 2 ฟาร์มเป็นของโรงเรียนคือ Manawanui Farm เป็นฟาร์มแกะฟาร์มโคเนื้อและ NgakaunuiFarm เป็นฟาร์มโคนม เพื่อให้นักเรียน Year 10-12 ที่ลงเรียนในวิชาด้านการเกษตรได้ลงมือปฏิบัติงานในฟาร์ม 2 วันต่อสัปดาห์ สำหรับนักเรียนต่างชาติโรงเรียนมีหลักสูตร ELL (English Language Learning) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีห้องเรียนขนาดเล็กและอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วยPalmerston North Boys’ High School

โรงเรียนนี้เป็นผู้ประสานงานหลักของฝ่ายนิวซีแลนด์ ในการทำ MOUครั้งนี้PNBHSเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำเมืองที่มีคุณภาพการเรียนการสอนในระดับสูง มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ในระดับสูงสุดในการสอบระดับประเทศ เรื่องกีฬาและดนตรีก็ยังโดดเด่นในระดับที่สามารถคว้ารางวัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาแล้ว ขณะนี้มีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ 10 คน โดยโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1,650 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 58 คน มีนักเรียนไทยหลายคนที่จบจากที่นี่และสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำระดับโลกได้เช่น Imperial Collegeที่อังกฤษ หรือ University of Melbourneที่ออสเตรเลีย นักเรียนที่เลือกโรงเรียนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะอาศัยอยู่กับโฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียนPalmerston North Girls’ High School

โรงเรียน Palmerston North Girls' High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วนประจำเมือง Palmerston North โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1,200 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 25 คน โรงเรียนนี้มีผลการเรียนในระดับสูง มีความโดดเด่นทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา ทางโรงเรียนไม่มีหอพัก นักเรียนต้องพักกับโฮมสเตย์ซึ่งเป็นครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ นอกเหนือจากนี้ ทางโรงเรียนยังมี Application เป็นของตัวเองซึ่งทำให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยSt Peter’s College

เป็นโรงเรียนคาทอลิกสหศึกษาคุณภาพดีอีกโรงหนึ่งในกลุ่มนี้ มีนักเรียนทั้งสิ้น 600 คน และมีจำนวนนักเรียนต่างชาติประมาณ 25 คน มีนักเรียนไทยจำนวน 1-2 คน นักเรียนของโรงเรียนนี้มีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากและให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี ทางแผนกดูแลกนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนมีโครงการที่ชื่อว่า Connect to Success ที่มีขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านการเรียน โดยจะให้คำแนะนำวิชาที่เหมาะสม หรือคอยให้การสนับสนุนหากนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน ทั้งยังติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Click!!!
กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ ... Click!!!

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Hearts and Minds International Education Co.,Ltd.
Tel : 02-055-0915
Moblie : 094-891-5661
Line ID : frankph หรือ @heartsandminds


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d