ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติของประเทศนิวซีแลนด์ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษานานาชาติ ( Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติคืออะไร

ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติเป็นเอกสารที่กำหนดกรอบในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษานานาชาติของผู้จัดการศึกษาและตัวแทน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการให้คำแนะนำและ การให้ความดูแลเอาใจใส่ที่นักเรียนนักศึกษานานาชาติคาดว่าจะได้รับจากผู้จัดบริการ
ข้อกำหนดวิธีปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะการให้ความดูแลและการเสนอแนะข้อมูลข่าวสารให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพียงเท่านั้น โดยมิได้รวมถึงมาตรฐานด้านการให้การศึกษาแต่อย่างใด

ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติใช้ได้กับผู้ใด
ข้อกำหนด วิธีปฏิบัตินี้มีผลใช้ได้กับผู้จัดบริการด้าน การศึกษาทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดรับผู้ที่ถือใบอนุญาตนักเรียน นักศึกษา ต่างชาติเข้าลงทะเบียนเรียน ข้อกำหนดวิธีปฏิบัตินี้ใช้ บังคับกับผู้จัดบริการเหล่านั้นและจะต้องได้ลงนามในข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ ดังกล่าว ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ให้บริการด้านการศึกษา เป็นผู้ลงนามในข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการประเทศ นิวซีแลนด์จะจัดเสนอรายนามของผู้ลงนามในข้อกำหนดวิธีปฏิบัติซึ่ง จะพบได้จากเว็บไซต์ www.minedu.govt.nz/goto/international หากผู้จัดบริการด้านการศึกษาที่ท่านต้องการเข้าสมัครมิได้ลงนามในข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ ท่านจะไม่สามารถรับใบอนุญาตนักเรียน นักศึกษานานาชาติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ได้ และ ท่านจะไม่สามารถเข้าเรียนในสถาบันนั้นๆได้

หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรทำอย่างไร
หากท่านไม่พอใจในบริการที่ได้รับจากผู้จัดการศึกษาหรือตัวแทนของ ผู้จัดบริการนั้นๆ ท่านจะต้องติดต่อกับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนนักศึกษานานาชาติหรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันนั้นๆ เป็นประการแรก
ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติกำหนดให้สถาบัน ทุกแห่งมี ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องร้องเรียนภายในที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาและท่านจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอน ภายในเหล่านี้ก่อนที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนต่อไป หากเรื่องร้องเรียนของท่านมิได้รับการพิจารณาแก้ไข จากการร้องเรียนภายในท่านสามารถติดต่อกับหน่วยงานรับคำร้องด้านการศึกษานานาชาติ (International Education Appeal Authority หรือ IEAA) ได้

หน่วยงานรับคำร้องเรียนด้านการศึกษานานาชาติ (IEAA) คือใคร
IEAA เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดดำเนินการพิจารณาคำร้องเรียนจากนักเรียนนักศึกษานานาชาติเกี่ยวกับการให้ การดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนนักศึกษานานาชาติทางด้านการให้คำแนะนำและบริการที่ได้รับจากผู้จัดบริการด้านการศึกษา หรือตัวแทนของผู้ให้บริการนั้นๆ

ท่านสามารถติดต่อกับ IEAA ได้อย่างไร
The International Education Appeal Authority
C/-Ministry of Education,
Private Bag 47-911,
Ponsonby, Auckland, New Zealand.
E-mail: info.ieaa@minedu.govt.nz Fax: (09)3745403 Phone: (09) 3745481

IEAA จะดำเนินการอย่างไร
IEAA จัดตั้งขึ้นเพื่อวินิจฉัยคำร้องเรียนที่ได้รับจากนักเรียนนักศึกษานานาชาติโดยสอบสวนถึงการละเมิดข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ หากพบว่า ไม่ถึงขั้นร้ายแรงนัก IEAA มีอำนาจสั่งลงโทษผู้จัดบริการด้านการศึกษาโดยการชดใช้ ออกตีพิมพ์การละเมิดและ/หรือ สั่งให้กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนนักศึกษานานาชาติแล้ว IEAA สามารถเสนอคำร้องเรียนต่อไปยังผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องอื่นตามความเหมาะสมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนคำร้องเรียนมีอำนาจอย่างใดบ้าง คณะกรรมการพิจารณาทบทวนคำร้องเรียนมีอำนาจในการสั่งพักหรือสั่งเพิกถอนผู้จัดบริการด้าน การศึกษาออกจากการเป็นผู้ลงนามในข้อกำหนดวิธีปฏิบัติซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการนั้นจะไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษา นานาชาติเข้าเรียนได้อีกต่อไปโดย IEAA สามารถยื่นร้องเรียนต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนคำร้องเรียนได้เพียงผู้เดียว

สรุปข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองดูแลนักเรียนนักศึกษานานาชาติ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติกำหนดมาตรฐาน
สำหรับผู้จัดบริการด้านการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติว่า มีการรักษามาตรฐานไว้ในระดับ สูงอยู่อย่างสม่ำเสมอ การรับสมัครนักเรียนนักศึกษานานาชาติมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ
  • อบรมนักเรียน นักศึกษาต่างชาติให้ประพฤติในกรอบศีลธรรมและมีความรับผิดชอบ
  • มีรายละเอียดไว้เสนอให้แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย
  • นักเรียนนักศึกษานานาชาติรับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะตกลงใจในเรื่องใดๆ
  • สัญญาที่ทำกับนักเรียนนักศึกษานานาชาติดำเนินไปโดยตั้งอยู่บนหลักศีลธรรมและมีความรับผิดชอบ
  • ให้ความสำคัญต่อความต้องการเฉพาะด้านของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ
  • นักเรียนนานาชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้เข้าพักอาศัยในที่ที่มีความปลอดภัย
  • ผู้จัดบริการทุกแห่งมีขั้นตอนภายในสำหรับแก้ไขให้แก่คำร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษานานาชาติอย่างเป็นธรรมและ
    เสมอภาค

(อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d